Helyi Választási Iroda: Tájékoztató

Közzétéve: 2019. szeptember 10.

TÁJÉKOZTATÓ

JELÖLŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOKBA TÖRTÉNŐ DELEGÁLÁSRÓL A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁN

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Tiszaalpáron  a következő választási bizottságok működnek:

 • szavazatszámláló bizottság (SZSZB)
 • helyi választási bizottság (HVB);

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált)  tagokból állnak. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei – a Ve. 41. § (3) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – azonosak.

A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízzák meg.

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

 A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.

 

A választási bizottság megbízott tagja csak olyan központi névjegyzékben szereplő személy lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhat. A választási bizottság megbízott tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie Tiszaalpár településen.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelölő szervezetek a választási bizottságokba nem bízhatnak meg tagot. A Ve. 311. §. (2a) bek. szerint az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet.

A választási bizottságnak sem választott, sem megbízott tagja nem lehet: köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló  hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt,  és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt.

A választási bizottság megbízott tagjának a megbízásakor kell írásban nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

Tiszaalpáron a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán az  alábbi szavazókörök működnek:

 

szavazókör sorszám

cím

1.

Művelődési Ház, Dózsa György u. 2.

2.

Nagyközségi Önk. Konyha telephelye, Dobó u. 1.

3.

Árpád Fejedelem Ált. Iskola, Alkotmány u. 14.

4.

Tornacsarnok, Alkotmány u. 14.

5.

Kádár Lajos Közösségi Ház, Rákóczi u.10/A.

6.

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Ady E. u. 40.

A HVB-be megbízott tagot az illetékes választási bizottság elnökénél, az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni 2019. október 4-én 16.00 óráig.

A HVB-be történő megbízásra vonatkozó nyomtatvány itt letölthető.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet/független jelölt  nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, elérhetőségét, valamint annak a választási bizottságnak a megjelölését, ahová a megbízás szól. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia. A megbízottnak a megbízással egyidejűleg összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátni.

A megbízásra vonatkozó nyomtatvány az SZSZB-be történő delegáláshoz itt letölthető.

A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes választási irodában.

A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a Választási Iroda ellenőrzi. Amennyiben a megbízás nem felel meg a törvényi feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az SZSZB esetében a  HVI vezetője dönt a megbízás elfogadásáról vagy elutasításáról.

A HVB megbízott tagjainak a bejelentést követő 5 napon belül, az SZSZB-be megbízott tagoknak legkésőbb a szavazást megelőző második napon  esküt vagy fogadalmat kell tenniük, csak ezt követően gyakorolhatják jogaikat.

HVB és az SZSZB megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.

A választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik továbbá:

 • ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
 • ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
 • lemondással,
 • ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,
 • ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik,
 • a választási bizottság tagjának halálával.

A megbízott tag megbízatásának megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet/független jelölt – a megbízást megalapozó jelölt/lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

 1. Menyhárt Anett

  HVI Vezető

HIRDETMÉNY

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 2019. OKTÓBER 13. NAPJÁRA KITŰZÖTT VÁLASZTÁSÁRÓL

A köztársasági elnök 2019. október 13. (vasárnap) napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.

Szavazni reggel 6:00 órától  este 19:00 óráig lehet a kijelölt szavazókörökben.

SZAVAZÁS HELYE, IDEJE

A választópolgárok a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok továbbra is  az 1. számú szavazókörben (Művelődési Ház, Dózsa Gy. u. 2.) élhetnek választójogukkal.

A központi névjegyzékbe történő felvétel, illetve az abban  szereplő adatok módosítása

Ahhoz, hogy a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig be kell nyújtania.

Akadálymentes szavazókörök az alábbiak:

szavazókör sorszám

cím

1.

Művelődési Ház, Dózsa György u. 2.

2.

Nagyközségi Önk. Konyha telephelye, Dobó u. 1.

6.

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Ady E. u. 40.

A szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek:

 • Átjelentkezés iránti kérelmetaz a választópolgár nyújthat be, aki június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. A kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési iránti kérelem módosítható vagy  visszavonható:
 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (huoldalon) esetén: legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig
 • személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun keresztül) esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig.

Átjelentkezési kérelme alapján a választópolgár a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhatja le szavazatát.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette.

 

Mozgóurna iránti kérelem

 • A Helyi Választási Irodához
  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (huoldalon) legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig,
  • október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. október 13-án-án 12.00 óráig
 • Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án legkésőbb 12.00 óráig.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevétszületési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát.

Aki mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem kérte a törlésétnem szavazhat a lakóhelye szerinti  szavazókörben.

Tiszaalpár Nagyközség  Helyi Választási Irodájának elérhetőségei

1./ Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Menyhárt Anett jegyző

Tel.: 76/424-133   106. mellék

e-mail: jegyzo@tiszaalpar.hu

2./ Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

2.1./ 6066 Tiszaalpár, Árpád tér  1. , 1. sz. iroda

 • választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése,
 • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
 • mozgóurna kérelmek leadása,
 • Választási Információs Szolgálat (VISZ),
 • névjegyzék vezetése,
 • segítség igénylése a választójog gyakorlásához,
 • személyes adatok kiadásának megtiltása,
 • nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem,
 • átjelentkezési kérelem benyújtása,
 • mozgóurna kérelem benyújtása,
 • új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette.

 

Telefon: 76/424-133 103. mellék

e-mail: jegyzo@tiszaalpar.hu

 1. Menyhárt Anett

  HVI Vezető

 

NYOMTATVÁNYOK