PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közzétéve: 2020. január 8.

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően

a   160/2019.(XII.30.) Kth. számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

 

  1. A vagyontárgy adatai:

 

Hrsz

Terület

(m2)

Megnevezés

Cím

Kikiáltási ár

Megjegyzés

3119/5

921

Beépítetlen terület

címképzés alatt

(A telek Móra Ferenc utcában van)

889 000

 

Az ingatlan kikiáltási ára 27 % ÁFA-t tartalmaz.

 

A pályázatot szabályosan benyújtóknak, a pályázati kiírásban részletezett feltételek szerint, a bontás alkalmával árverés megnyitásával lehetőségük van ajánlatuk módosítására.

 

A pályázati eljárás nyilvános.

Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szól 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3.§. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel

szemben fennálló tartozása van.

 

  1. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

 

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.).

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

  1. február 6. (csütörtök) 16.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani zárt borítékban “ PÁLYÁZAT A TISZAALPÁR 3119/5 HRSZ-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA ”  szöveg borítékon való feltüntetésével lehet.  A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a tiszaalpári 3119/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát fenntartja a teljes vételár kifizetéséig, csak ezt követően járul hozzá a nyertes pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási-ára 10%-ának megfelelő összegű pályázati biztosítékot: 88.900,- Ft- ot, azaz nyolcvannyolcezerkilencszáz forintot kell megfizetniük az Önkormányzat Fókusz Takarékszövetkezet Tiszaalpári Fiókjánál vezetett 51700179-10205086-os számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre, a nyeretlen pályázó részére pedig 30 napon belül a megadott számlára visszafizetésre kerül.

 

Amennyiben a pályázat elbírálását követően a nyertes pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó a pályázati biztosítékot elveszíti.

 

  • Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

–           A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

 a.) természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b.) jogi személy esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, hiteles kivonatot a cégnyilvántartásba bejegyzett adatairól, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

–          A pályázó pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételárnak az önkormányzat bankszámlaszámára történő beérkezése.

–          A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

–               A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

–          Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.

–          A pályázati biztosíték befizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát,

–    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

–    A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincsen köztartozása, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben sincs fennálló tartozása.

 

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a bontásig a pályázó ajánlatát nem módosíthatja, és hiánypótlásra lehetőség nincs!

 

  1. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja, az ajánlatok elbírálása:

 

Az ajánlatok felbontásának helye:

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.).

 

 

Az ajánlatok felbontásának ideje és módja:

Az ajánlatok felbontására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésének keretében kerül sor. A bizottsági ülés időpontja a honlapon lesz elérhető; valamint külön értesítjük azokat a pályázókat, akik az értesítési címüket pályázati dokumentációjukban feltüntetik.

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

A versenyeztetési eljárás menete:

1/         Pályázatok bontása; a pályázók megnevezése, az ajánlati ár ismertetésével a nyilvános        ülés keretében

2/   A pályázatok formai ellenőrzése zárt ülés keretében

3/   A Bizottság ülésének harmadik, szintén nyilvános szakaszában ismertetésre kerül az ellenőrzés eredménye, és az érvényes pályázatot benyújtóknak az árverés szabályai      szerint lehetőségük van ajánlatuk módosítására. Előtte az árverés levezetője ismerteti a            licitálás szabályait. A licit mértéke: 10.000,-Ft. A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget háromszor bejelenti és közli, hogy a pályázatot a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el. A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül.

 

Az ajánlatok elbírálása:

A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-selő-testülete az ajánlattételi kötöttség időtartamán belül (90 nap) megtartott –  ülésén kerül sor. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult az ajánlatok elbírálására, és a legmagasabb ajánlatot tevő pályázóval fogja a szerződést megkötni.

 

  1. Az adásvételi szerződés megkötésének feltételei:

 

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az Önkormányzat adásvételi szerződést köt. A szerződéskötést, az adásvétellel kapcsolatos feladatokat Vevőnek kell intéznie. A döntésből eredő következmények, és az adásvétellel kapcsolatos minden költség a Vevőt terhelik.

A szerződéskötés helye: Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.)

A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatni fogjuk a szerződéskötés időpontjáról.

  1. A pályázat visszavonásának feltételei:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 20 napon belül írásbeli értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban további információ:

Dr. Menyhárt Anett jegyzőnél érhető el. Telefonszám: 0670/442-3158

Tiszaalpár, 2020.  január hó 8  nap