Pályázati kiírás Gondozási Központ intézményvezető munkakör betöltésére

Közzétéve: 2017. február 13.

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület – Tiszaalpár

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 71.
Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. április 01-jétől – 2022. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak bentlakásos ellátásába tartozó feladatok vezetői ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 •         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat megléte,
 •         az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 •         Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 •         részletes szakmai önéletrajzot,
 •         végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 •         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 •         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •         nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
 •         nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vancsura István polgármester nyújt, a 06-30-255-4495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület – Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

vagy

 •         Személyesen: dr. Vancsura István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a határidő lejártát követő ülésén dönt. A döntés előtt a döntés előkészítésére felállított eseti bizottság személyes meghallgatást tart. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani. A próbaidő tartama 4 hónap.